1.-Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:

Ethel Piñeiro Garcia (d'ara endavant el “Prestador”) amb D.N.I. número 40360907R i amb domicili a aquests efectes en carrer Bailén, nº 185, 1ero - 4a, 08037 Barcelona, és el titular del lloc web www.ethelpineiro.com (d'ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al Prestador, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.

El Prestador informa que les dades que l'Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporats als seus sistemes d'informació amb la següent finalitat:

En cas de contractació dels béns i/o serveis oferts a través del Lloc web, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
En el cas de sol·licitud d'informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc web.

L'Usuari, pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i a qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic indicada més endavant.

3.- Legitimació: Mitjançant la introducció de les dades, l'Usuari atorga el consentiment inequívoc al Prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

4.- Destinataris: El Prestador informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L'entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hi hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l'adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregats de tractament, el Prestador té contractats els següents proveïdors de serveis, que s'han compromès al compliment de les disposicions normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació:

1&1 INTERNET ESPANYA, S.L.O., CIF: B85049435, AVINGUDA DE LA VEGA, 1 -EDIFICI VEGANOVA (EDIF.3 PLANTA 5º PORTA C)
28108 Alcobendas - Madrid (Espanya), proporciona serveis dels serveis d'allotjament web. Política de privadesa i altres aspectes legals d'aquesta companyia al següent enllaç: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/?__lf=staticld

Mailchimp (The Rocket Science Group LLCd/b/a MailChimp) amb domicili en 675 Ponce de Leon Au NESuite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per campanyas de màrqueting. Política de privadesa i altres aspectes legals d'aquesta companyia al següent enllaç: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l'acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active

Google LLC, amb domicili en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View(Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic. Política de privadesa i altres aspectes legals d'aquesta companyia al següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l'acord entre EUA i la Unió Europea denominat Privacy Shield, havent-se compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active

Més informació sobre el Privacy Shield a la web del Departament de Comerç dels EUA: https://www.privacyshield.gov/welcome

5.- Drets: El Prestador garanteix en tot cas a l'Usuari l'exercici dels següents drets disposats en la legislació vigent:

- Dret d'ACCÉS a les teves dades personals

- Dret de RECTIFICACIÓ de les dades inexactes

- Dret d'INFORMACIÓ

- Dret de SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d'OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

- En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el seu dret a la PORTABILITAT de les dades

Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa en l'adreça esmentada en l'encapçalat i/o enviant un correu electrònic a info@ethelpineiro.com., indicant en l'assumpte: Drets ARC, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Al seu torn, l'Usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l'AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades facilitades per l'Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel quin poguessin derivés responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. El Prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L'Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, pot posar-se en contacte amb el Prestador en l'adreça de correu electrònic: info@ethelpineiro.com

Data de la darrera actualització: 15 de maig de 2018.